Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na zveřejňování

receptů prostřednictvím webového rozhraní www.babiciny-recepty.cz společnosti

 

KAVEST Invest s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

 

IČ: 06288600

 

není plátce DPH

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26499

Adresa pro doručování: KAVEST Invest s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Telefonní číslo: 722 165 719  

Kontaktní e-mail: info@babiciny-recepty.cz

jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“)

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

    1.1. Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

 

                - recept je prezentace návodu k vaření uživatelem prostřednictvím textu, fotografií nebo

                  jiných způsobů, kterou chce uživatel zveřejnit na webovém rozhraní;

 

                - uživatel je každá fyzická či právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními

                  podmínkami zveřejnila na webovém rozhraní recept; 

 

                - občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

                  pozdějších předpisů;

 

                - obsah služby představuje souhrn obsahu provozovatele a obsahu uživatele

 

                          o obsahem uživatele se rozumí zejména veškeré materiály a informace

                             vložené uživatelem v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní

                             provozovatele, zejména napsáním a zveřejněním receptu;

 

                          o obsahem provozovatele se rozumí zejména veškeré materiály a informace,

                            předkládané provozovatelem jako součást služby;

 

                - služba je činnost provozovatele, která uživatelům umožňuje zveřejňovat recepty a

                  komunikovat ohledně receptu s třetími osobami, službou se dále rozumí i produkty,

                  software, internetové stránky a aplikace provozovatele, které jsou umístněné na

                  serveru přístupném z webového rozhraní;

 

               - třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a inzerenta;

 

               - užíváním služby se rozumí veškeré aktivity uživatele na webovém rozhraní,

                 zejména vkládání receptů;

 

               - webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.babiciny-recepty.cz

 

   1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a

          uživatele při zveřejňování receptů.

 

   1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi

          provozovatelem a uživatelem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné

          sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením

         obchodních podmínek. 

 

   1.4. Práva a povinnosti stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a pokyny uvedenými

          na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a

          uživatelem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

 

   1.5. Zadáním receptu uživatel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a

          souhlasí s nimi

 

2. Registrace a uživatelský účet

 

   2.1. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno a příjmení, e-mailovou

         adresu a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.

 

   2.2. E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje

          k uživatelskému účtu je uživatel povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese

          odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami. 

 

   2.3. Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů, nebo prostřednictvím

          sociální sítě Facebook (https://cs-cz.facebook.com/) nebo jiné sociální sítě, kterou webové

          rozhraní podporuje.

 

   2.4. Prostřednictvím uživatelského účtu lze především vkládat recepty,

          vkládat komentáře a hodnocení, provádět správu uživatelského účtu.

          Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém

          rozhraní.

 

   2.5. Provozovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím

          dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky

          nebo dobrých mravů.

 

   2.6. Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Zásadách ochrany osobních

          údajů.

 

3. Podmínky poskytování služeb

 

   3.1. Recept bude zveřejněn bez zbytečného odkladu po vyplnění webového formuláře.

         

 

   3.2. Provozovatel si vyhrazuje právo recept neuveřejnit nebo uveřejněný recept odstranit,

          pokud recept:

             - není vážný, dostatečně určitý nebo srozumitelný;

             - nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré

               mravy.

 3.3. Uživatel prohlašuje a odpovídá za to, že:

              - je vlastníkem receptu, nebo je vlastníkem zmocněn

                k tomu, aby recept zveřejnil;

              - splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro

                registraci a zveřejňování receptů;

              - veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a

                správné;

              - při užívání služby se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními

                podmínkami;

              - si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby

                může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

   3.4. Uživatel prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím,

          ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah receptu. Pokud uživatel není držitelem

          příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním. 

 

   3.5. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 3.3 ukáže být nepravdivým, nebo pokud uživatel

          poruší svou povinnost podle článku 3.4, a v souvislosti s tím bude po provozovateli

          vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po

          uživateli náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní

          zastoupení. Uživatel se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady,

          výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení

          práv duševního vlastnictví třetích osob uživatelem.

 

 

Newsletter

Přihlašte se k odběru novinek o nových receptech.